PRIVACYVERKLARING – AUTOBEDRIJF DECLEIR BVBA


De website www.renaultdecleir.be
(hierna: de “Website”) wordt aangeboden door:


AUTOBEDRIJF DECLEIR BVBA (hierna “Autobedrijf Decleir bvba
”, “Wij” en “Ons”)


Oostendestraat 258


8820 - Torhout


België


BTW BE-0423.325.618


E-mail : privacy@renaultdecleir.be


Telefoon: 050/21.52.62


Aarzel niet om ons te contacteren indien je privacy-gerelateerde vragen zou
hebben. Wij beloven jou een spoedig antwoord!


1
Waarom deze privacyverklaring?


Iedere persoon die de Website gebruikt of iedere klant (hierna de “ Gebruiker”), stelt bepaalde persoonsgegevens ter
beschikking. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat jou
te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk
doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of
indirect verband te creëren tussen een of meer persoonsgegevens en jou als
natuurlijke persoon.


We gebruiken en verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de
GDPR en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze
Privacyverklaring naar de GDPR is een verwijzing naar de Verordening van 27
april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van
die gegevens (General Data Protection Regulation).


Via deze Privacyverklaring wordt iedere Gebruiker van de Website op de
hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die Autobedrijf Decleir bvba
kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. Autobedrijf Decleir bvba behoudt
het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke
substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker. We
raden de Gebruiker aan dit document regelmatig te raadplegen.2
Wie verwerkt de persoonsgegevens?


2.1. Verwerkingsverantwoordelijke


Autobedrijf Decleir bvba is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen
of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld,
alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze
persoonsgegevens.


2.2. Verwerker(s)


Autobedrijf Decleir bvba is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers.
Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die
persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de
verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en
vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. De verwerker
handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.


Autobedrijf Decleir bvba doet beroep op de volgende categorieën van «
verwerkers »:


· Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden;Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor hostingdoeleinden;· Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden;Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden;· Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor betalingsdoeleinden.


3

Op welke juridische basis worden mijn persoonsgegevens verwerkt?In overeenstemming met de GDPR verwerken wij persoonsgegevens op basis van
volgende juridische gronden:· Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen
met de Gebruiker, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen
op zijn aanvraag; of· Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met
betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de
facturatie;


· Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie,
nieuwsbrieven naar onze klanten en het beantwoorden van vragen die gesteld
worden via ons contactformulier;


· Op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van
promotionele aanbiedingen (direct marketing).


4
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?


Autobedrijf Decleir bvba verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te
verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn
voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De volgende categorieën
persoonsgegevens worden verwerkt:


· Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, inloggegevens,
nummerplaat);


· Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);


· Financiële identificatiegegevens (bankgegevens);


· Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies);


· Persoonsgegevens (geslacht, leeftijd, geboortedatum en -plaats,
nationaliteit).


· Voertuiggegevens (Merk en model van voertuigen, producten en diensten
waarvoor u belangstelling heeft getoond, een offerte heeft aangevraagd, of
aangeschaft hebt


· Voertuiggegevens in geval van uitvoering van reparatie: chassisnummer,
nummerplaat, kilometerstand, aard van de reparatie/herstelling


Daarnaast gebruiken wij cookies om de Gebruiker te herkennen en een
persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te
onthouden en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te
corrigeren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de manier
waarop we cookies gebruiken.


5

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?Autobedrijf Decleir bvba verzamelt jouw persoonsgegevens om iedere
Gebruiker een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te
bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid
naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van onze Website en onze
dienstverlening. Autobedrijf Decleir bvba behoudt zich het recht voor om
bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien persoonsgegevens
ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.


Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van onze dienstverlening,
Website en de daarbij horende diensten.


De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:· Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen,
facturatie, controle van de kredietwaardigheid, ondersteuning,
klachtenbewaking en het versturen van nieuwsbrieven;
Beheer van geschillen;


Bescherming tegen fraude en overtredingen;· Gepersonaliseerde marketing en reclame indien je hiermee uitdrukkelijk
hebt ingestemd. In dat geval staat het jou te allen tijde vrij jouw
toestemming in te trekken;


· Het beantwoorden van vragen die worden gesteld via ons contactformulier.


Bij een bezoek aan de Website worden er enkele gegevens ingezameld voor
statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het
gebruik van onze Website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres,
vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke
pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de Website bezoekt, verklaar je je
akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden
zoals hierboven omschreven.


De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Autobedrijf
Decleir bvba en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien
bepaalde persoonsgegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn,
behoudt Autobedrijf Decleir bvba zich het recht voor bepaalde verwachte
handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.


6
Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?


Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor intern gebruik binnen
Autobedrijf Decleir bvba en eventuele dochterondernemingen. Jouw
persoonsgegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of
gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien je ons daarvoor op
voorhand jouw expliciete toestemming hebt gegeven.


7
Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?


Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de in artikel 5
vooropgestelde doelen na te steven. Ze worden verwijderd uit de databank
wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de
Gebruiker op geldige wijze het recht tot verwijdering van de
persoonsgegevens uitoefent.


8
Wat zijn jouw rechten?

8.1

Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de
persoonsgegevensJouw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden,
zoals uiteengezet in artikel 5.


Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele
wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde
doelen te bereiken.


8.2
Recht op inzage


Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie
te verwerven over het verwerken van jouw persoonsgegevens. Aldus heb je het
recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën
persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de
persoonsgegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van
gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking
tot jouw persoonsgegevens.


8.3
Recht op rectificatie van persoonsgegevens


Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst
de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te
voeren wanneer mogelijk. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek
tot wijziging.


8.4
Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens


Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te
bekomen, in volgende gevallen:


- Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde
doel;


- Je herroept jouw toestemming tot het verwerken van jouw persoonsgegevens
en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw
persoonsgegevens;


- Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking
van jouw persoonsgegevens;


- Jouw persoonsgegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;


- Jouw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden op basis van een
wettelijke verplichting.


Het verwijderen van persoonsgegevens is voornamelijk gerelateerd aan
zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens
tijdelijk opgeslagen blijven.


8.5
Recht op beperking van de verwerking


In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van
jouw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil
met betrekking tot de accuraatheid van persoonsgegevens, als de
persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische
procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Autobedrijf Decleir bvba
om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan
uitoefenen.


8.6
Recht om bezwaar te maken


Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van
jouw persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden,
profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme
belangen van de dataverantwoordelijke. Autobedrijf Decleir bvba zal
ophouden jouw persoonsgegevens te verwerken tenzij Autobedrijf Decleir bvba
kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van
jouw persoonsgegevens die primeren op jouw recht om zich te verzetten.


8.7
Recht op gegevensoverdraagbaarheid


Je hebt het recht om de aan Autobedrijf Decleir bvba verstrekte
persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm
te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te
dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch
onmogelijk is.


8.8
Recht op het intrekken van jouw toestemming


Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken,
bijvoorbeeld wanneer je deze hebt gegeven voor direct marketing doeleinden.


9
Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?


Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek
en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar Autobedrijf
Decleir bvba, “Oostendestraat 258 – 8820 Torhout” of via e-mail aan
“privacy@renaultdecleir.be”. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden,
uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van jouw verzoek.


10
Mogelijkheid tot het indienen van een klacht


Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens
door Autobedrijf Decleir bvba, heb je het recht om een klacht in te dienen
bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België:

https://www.privacycommission.be/

).