top of page

PRIVACYVERKLARING – AUTOBEDRIJF DECLEIR BVBA

De website www.renaultdecleir.be  wordt aangeboden door:


AUTOBEDRIJF DECLEIR BVBA
Oostendestraat 258
8820 - Torhout
België
BTW BE-0423.325.618
E-mail : privacy@renaultdecleir.be
Telefoon: 050/21.52.62

Aarzel niet om ons te contacteren indien je privacy-gerelateerde vragen zou hebben. Wij beloven jou een spoedig antwoord!

1 Waarom deze privacyverklaring?

Iedere persoon die de Website gebruikt of iedere klant (hierna de “ Gebruiker”), stelt bepaalde persoonsgegevens ter beschikking. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat jou te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer persoonsgegevens en jou als natuurlijke persoon.

 

We gebruiken en verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de GDPR is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation).

Via deze Privacyverklaring wordt iedere Gebruiker van de Website op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die Autobedrijf Decleir bvba kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. Autobedrijf Decleir bvba behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker. We raden de Gebruiker aan dit document regelmatig te raadplegen.

2 Wie verwerkt de persoonsgegevens?

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke

Autobedrijf Decleir bvba is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

2.2. Verwerker(s)

Autobedrijf Decleir bvba is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

Autobedrijf Decleir bvba doet beroep op de volgende categorieën van « verwerkers »:
· Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden;
. Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor hostingdoeleinden;
· Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden;
. Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden;
· Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor betalingsdoeleinden.

3 Op welke juridische basis worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

In overeenstemming met de GDPR verwerken wij persoonsgegevens op basis van
volgende juridische gronden:
· Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Gebruiker, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op zijn aanvraag; of
· Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie;
· Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie, nieuwsbrieven naar onze klanten en het beantwoorden van vragen die gesteld worden via ons contactformulier;
. Op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing).

4 Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Autobedrijf Decleir bvba verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:
· Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, inloggegevens, nummerplaat);
· Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
· Financiële identificatiegegevens (bankgegevens);
· Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies);
· Persoonsgegevens (geslacht, leeftijd, geboortedatum en -plaats, nationaliteit).
· Voertuiggegevens (Merk en model van voertuigen, producten en diensten waarvoor u belangstelling heeft getoond, een offerte heeft aangevraagd, of aangeschaft hebt
· Voertuiggegevens in geval van uitvoering van reparatie: chassisnummer, nummerplaat, kilometerstand, aard van de reparatie/herstelling

Daarnaast gebruiken wij cookies om de Gebruiker te herkennen en een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken.

5 Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Autobedrijf Decleir bvba verzamelt jouw persoonsgegevens om iedere Gebruiker een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van onze Website en onze dienstverlening. Autobedrijf Decleir bvba behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van onze dienstverlening, Website en de daarbij horende diensten.

De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:
· Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, controle van de kredietwaardigheid, ondersteuning, klachtenbewaking en het versturen van nieuwsbrieven;
. Beheer van geschillen;
. Bescherming tegen fraude en overtredingen;
· Gepersonaliseerde marketing en reclame indien je hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. In dat geval staat het jou te allen tijde vrij jouw toestemming in te trekken;
· Het beantwoorden van vragen die worden gesteld via ons contactformulier.

Bij een bezoek aan de Website worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze Website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de Website bezoekt, verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.
 

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Autobedrijf Decleir bvba en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde persoonsgegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Autobedrijf Decleir bvba zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

6  Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor intern gebruik binnen
Autobedrijf Decleir bvba en eventuele dochterondernemingen. Jouw
persoonsgegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of
gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien je ons daarvoor op
voorhand jouw expliciete toestemming hebt gegeven.

7 Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de in artikel 5 vooropgestelde doelen na te steven. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de Gebruiker op geldige wijze het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.

8 Wat zijn jouw rechten?

8.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

8.2 Recht op inzage
 

Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw persoonsgegevens. Aldus heb je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de persoonsgegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

8.3 Recht op rectificatie van persoonsgegevens
 

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren wanneer mogelijk. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

8.4 Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens

Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:
- Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
- Je herroept jouw toestemming tot het verwerken van jouw persoonsgegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw persoonsgegevens;
- Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
- Jouw persoonsgegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
- Jouw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van persoonsgegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

8.5 Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van persoonsgegevens, als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Autobedrijf Decleir bvba om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

8.6 Recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de dataverantwoordelijke. Autobedrijf Decleir bvba zal ophouden jouw persoonsgegevens te verwerken tenzij Autobedrijf Decleir bvba kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van jouw persoonsgegevens die primeren op jouw recht om zich te verzetten.

8.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 

Je hebt het recht om de aan Autobedrijf Decleir bvba verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8 Recht op het intrekken van jouw toestemming

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze hebt gegeven voor direct marketing doeleinden.

9 Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?
 

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar Autobedrijf Decleir bvba, “Oostendestraat 258 – 8820 Torhout” of via e-mail aan “privacy@renaultdecleir.be”. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van jouw verzoek.

10 Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens door Autobedrijf Decleir bvba, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België): https://www.privacycommission.be/

COOKIEBELEID

Deze website maakt gebruik van cookies. 

 

Wat is een cookie? 

 

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren. 

 

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel? 

 

“Essentiële cookies” 

Essentiële cookies zijn nodig zodat bezoekers alle functies van de website correct kunnen gebruiken. Zonder essentiële  cookies zal de website niet correct werken. 

 

“Marketing cookies” 

Marketingcookies zijn cookies van derden die worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.  

 

“Functionele cookies” 

Functionele cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op de website te onthouden zoals bijvoorbeeld de taal. 

 

“Analytische cookies” 

Analytische cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website, fouten ontdekken en om betere algehele analyses uit te voeren. 

 

 

Overzicht van cookies 

 

Essentiële cookies 

 

XSRF-TOKEN 

Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen 

Duurtijd: Sessie 

 

hs 

Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen 

Duurtijd: Sessie 

 

svSession 

Doel: Gebruikt in verband met de aanmelding van de gebruiker 

Duurtijd: 2 jaar 

 

SSR-caching 

Doel: Gebruikt om het systeem aan te geven van waaruit de site werd weergegeven 

Duurtijd: 1 minuut 

 

_wixCIDX 

Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging 

Duurtijd: 3 maanden 

 

_wix_browser_sess 

Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging 

Duurtijd: Sessie 

 

Consent-policy 

Doel: Gebruikt voor cookiebanner parameters 

Duurtijd: 12 maanden 

 

smSession 

Doel: Gebruikt om ingelogde site-leden te identificeren 

Duurtijd: Sessie 

 

TS* 

Doel: Gebruikt voor veiligheids- en fraudebestrijdingsredenen 

Duurtijd: Sessie 

 

bSession 

Doel: Gebruikt voor het meten van de doeltreffendheid van het systeem 

Duurtijd: 30 minuten 

 

 

Fedops.logger.sessionId 

Doel: Gebruikt voor stabiliteits-/effectiviteitsmeting 

Duurtijd: 12 maanden 

 

Marketing cookies 

 

fbp 

Doel: Gebruikt om de efficiëntie van advertenties te meten en geeft inzicht in hoe de bezoeker de website gebruikt 

Duurtijd: 180 dagen 

 

Functionele cookies 

 

wixLanguage 

Doel: Gebruikt bij meertalige websites om de taalvoorkeur van de gebruiker op te slaan 

Duurtijd: 12 maanden 

 

Analytische cookies 

 

ga 

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt 

Duurtijd: 2 jaar 

 

gid 

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt 

Duurtijd: 24 uur 

 

gat 

Doel: Gebruikt door Google Analytics om te bekijken hoe snel verzoeken voltooid worden 

Duurtijd: 10 minuten 

 

hjid 

Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren via een specifieke ID over hoe de bezoeker de website gebruikt 

Duurtijd: 1 jaar 

 

utma 

Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren wanneer een bezoeker zijn eerste en zijn laatste bezoek plaatsvond 

Duurtijd: 2 jaar 

 

utmz 

Doel: Gebruikt om de bron of campagne aan te geven hoe de gebruiker de site heeft bereikt 

Duurtijd: 6 maanden 

 

 

Beheer van cookies 

Beheer van cookies via je browser: 

Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser. 

 

Beheer van cookies via de website en de cookie-informatiebanner: 

Als gebruiker kan je zelf aangeven of je enkel essentiële cookies of ook andere cookies (zoals marketing cookies,…) wil aanvaarden. Dit doe je door te klikken op 1 van de 2 knoppen onderaan op de website in de cookiebanner: 

"Accepteer alles": als je als gebruiker deze knop aanklikt, geef je de toestemming om zowel de essentiële cookies als alle andere type cookies te activeren tijdens jouw bezoek(en) aan de website. 

"Details": als je als gebruiker deze knop aanklikt, zie je een overzicht van alle soorten cookies die we plaatsen. Vervolgens kan je per categorie aan- of afvinken welke cookies je al dan niet wenst te accepteren. De essentiële cookies, die noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken tijdens jouw bezoek(en), worden automatisch aanvaard. Vervolgens bevestig je je keuze via de knop "Opslaan". 

bottom of page